Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2017

sooczystozielona
4187 7d06 500
sooczystozielona
Mądra kobieta wie, że mężczyzna wyraża miłość w inny sposób niż słowami. Mądry mężczyzna wie, że kobieta lubi te słowa usłyszeć.
sooczystozielona
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki viabesomebody besomebody
sooczystozielona
6449 020c 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viasaysomething saysomething
sooczystozielona
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
Reposted fromoiv13 oiv13 viadianazet dianazet
sooczystozielona
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

sooczystozielona
9091 fecd 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaohhh ohhh

April 29 2017

sooczystozielona
9363 0149 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialookbook lookbook
sooczystozielona
6757 df32
Reposted fromretro-girl retro-girl vialookbook lookbook
sooczystozielona
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw

April 20 2017

sooczystozielona
Play fullscreen
.
Reposted from21gramow 21gramow

March 28 2017

sooczystozielona
1903 772a
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaveritas1 veritas1
sooczystozielona
1349 eacd 500
Tajemnica długowieczności z roku 1934.

March 24 2017

sooczystozielona
9653 91be
Reposted frompesy pesy viaAinsworthCass AinsworthCass
sooczystozielona
4438 2f77 500
porysunki
sooczystozielona
Am I still in your head?
sooczystozielona
2845 50e1 500
Reposted fromGIFer GIFer viaAmericanlover Americanlover

June 23 2015

sooczystozielona
     

Kayden’s first time experiencing rain (x)

My ovaries just exploded.

sooczystozielona
2086 4585 500
Reposted fromdouble double viaBeetlebum Beetlebum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl